Victim Assistance Welcome Letter - Filipino

MINAMAHAL KONG MGA KAPATID KAY KRISTO

Agosto, 11, 2004

Minamahal kong mga kapatid kay Kristo,

Kahit kailan man, ang salita ay hindi kasya sa atin ngunit malimit, ang salita lamang ang siyang tanging paraan upang maipahiwatig kung ano ang nasa isip at puso natin. Ang unang salitang gusto kong ipahatid sa inyo ngayong gabi ay tungkol sa mga nabiktima at ang kanilang mga familia. (victims and their families) Ako'y lubhang nalulongkot dahil sa inyong masasakit na karanasan galing sa panggagahasa o pang-aabusong sexsuwal (sexual abuse).

Noong Hunyo, 30, 2004, dito sa Katedral ng St. Thomas More ng Arlington , binigkas ko rin ang mga salitang ito bilang pambungad ng aking mensahe sa Misa at dasal para sa mgapinagsamantalahan.. Sa ganang akin, napaka- halaga na sa lahat na titingin sa "website" na ito ay madadama nila kung gaano kalalim ng aking dalamhati dahil dito sa mga malulubhang pangyayari sa loob ng ating iglesia. Ako'y higit nalulungkot dahil ang mga taong inyong pinagkatiwalaan ay sila ring sumira nito at bagkus sila pa ang nagdala ng kalungkutan at dalamhati sa inyo dahil sa kanilang masasamang kagagawan. Hinihingi ko ang inyong paumanhin sa lahat ng inyong dinanas na paghihirap sa kamay ng mga umabuso sa inyong mga pari, deaconos, religioso at religiosa at iba pang kagawad at kawani ng simbahan. Karapatan ninyo ang higit umasa sana sa amin na kinatawan ni Cristo ngunit ipinagkanulo namin kayo. Patawarin ninyo kami!

Sinabi ng Ating nasirang Santo Papa Juan Pablo II: "Walang lugar sa ating simbahan para sa mga taong gumagahasa sa mga bata." Bilang inyong Obispo, ipina-a-alam ko sa inyo ang aking pangako na tutulongan ko kayo sa abot ng aking makakaya na itaguyod ang matiwasay na kapaligiran at pook para sa mga bata at tiyakin na masunod ang Batas Para Sa Pagtatanggol at Pagkalinga Sa Mga Bata at Mga Kabataan sa Diyoses ng Arlington.

Gayun din kahalaga na aabutin naming kayong nabiktima at ang inyong mga pamilya. Para matulongan kayo sa inyong paglalakbay patungo sa lubos na paghilom, inatasan ko si Mrs. Patricia Mudd, ACSW na maging taga pag-ugnay para sa mga biktima (Victims' Assitant Coordinator) ng ating diyoses. Si Pat ay may tatlumpo't isang taon na kawani ng Catholic Charities ng Arlington . Higit sa kanyang malawak na karanasan sa pagtulong, siya ay may malaking puso na tumulong sa mga biktima. Itinatag naming ang isang pansarili at lihim (confidential) na telepono para maabot ninyo siya sa numero 703-841-2530 . Hinihikayat ko kayo na may gustong magsuplong ng kanilang pagka-abuso na kagagawan ng sino mang pari, religioso or religiosa, deacono , kawani at kagawad ng simbahan na tawagan si Pat.

Sa mga susunod na buwan, hiningi ko sa mga kawani ng aking taggapan na magtaguyod ng mga misa at pagdadasal para sa mga nabiktima at mga pamilya nito. Hinihikayat ko kayo na dumalo dito sa mga misa at pagdadasal na ito. Bilang kinatawan ni Kristo, kailangan na tumugon tayong lahat at makiramay sa pagdadalamhati at pagdaranas ng mga nabiktima. Samahan ninyo akong humingi ng kanilang pagpapatawad at mangako tayong magdasal para sa kanilang lubos na pagkakasundo at paghilom.

Sa lahat kayong mga pinagsamantalahan, ina-anyayahan ko kayong makipag-ugnay sa akin kung makakatulong ito sa inyo. Binibigyan ko rin kayo ng pagkakataon makipag-ugnay kay FR. Mark Mealey, OSFS, Episcopal Vicar of Pastoral Services o kay Pat Mudd , ang ating taga-pag-ugnay.

Minamahal naming kayo!

Humihingi ng inyong kapatawaran,

Paul S. Loverde

Obispo ng Arlington .