Prayer to Jesus for Healing and Guidance

Jesus, Son of God.
you were sent by the Father
to bear our weakness;
be with us in this time of crisis.

Merciful Savior,
heal and comfort the sick,
so that, with health restored,
they may give you praise.

Divine Physician,
accompany our caregivers
so that, serving with patience,
they may heal wisely.

Eternal Wisdom,
guide our leaders
so that, seeking remedies,
they may follow your light.

Christ, the Anointed,
protect us in body and spirit,
so that, freed from harm,
we may be delivered from all affliction.

Who live and reign with God the Father
in the unity of the Holy Spirit,
one God, forever and ever.

Amen.

Download Prayer Card

Oración a Jesús para pedir sanación y guía

Jesús, Hijo de Dios,
a Ti que fuiste enviado por el Padre
para asumir nuestra debilidad,
te pedimos que nos acompañes 
en este momento de crisis.

Salvador Misericordioso,
ayuda y consuela a los enfermos,
para que al recobrar la salud
puedan alabarte.

Médico Divino,
acompaña a nuestros proveedores de cuidado
para que al servir con paciencia
puedan sanar debidamente.

Fuente de Eterna Sabiduría,
guía a nuestros líderes
para que al buscar remedio
puedan seguir tu luz.

Cristo, el Ungido,
protégenos en cuerpo y espíritu,
para que al salir ilesos del daño
seamos librados de toda aflicción.

Tú que vives y reinas con Dios Padre,
en unidad del Espíritu Santo,
un solo Dios verdadero,
por los siglos de los siglos.

Amén.

Download Prayer Card in Spanish

 

Kinh Nguyện xin Chúa Giêsu Chữa Lành và Dẫn Dắt.

Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa,
Chúa đã được Chúa Cha gửi tới 
để gánh vác những yếu đuối của chúng con Xin ở với chúng con trong
thời kỳ khủng hoảng này Lạy Đấng Cứu Thế đầy lòng thương xót, Xin chữa 
lành và an ủi những người bệnh tật, Để cho, khi sức khoẻ được phục 
hồi, Họ có thể ngợi khen Chúa. 
Lạy Thầy Thuốc Thiêng Liêng, 
Xin đồng hành với những người đang săn sóc con bệnh Để cho, khi họ 
kiên tâm phục vụ, Họ có thể chữa lành cách khôn ngoan. 
Lạy Đấng Khôn Ngoan Hằng Hữu, 
Xin hướng dẫn các nhà lãnh đạo của chúng con Để cho, trong khi tìm 
kiểm các phương thuốc, Họ có thể đi theo ánh sáng của Người. 
Lạy Chúa Kitô, Đấng được Xức Dầu, 
Xin bảo vệ thân thể và thần trí chúng con, Để cho, khi không bị tổn 
thương, Chúng con có thể được giải thoát khỏi mọi bệnh hoạn. 
Lạy Đấng hằng sồng và hiển trị cùng với Đức Chúa Cha trong sự hiệp
nhất với Chúa Thánh Thần, đời đời chẳng cùng,

Amen