Filipino Prayer for Vocations

Panalangin para sa Bokasyon ng Arlington

 

Arlington Vocation Prayer

Ama naming nasa Langit, at Panginoon ng Dakilang Ani,

 

Heavenly Father, Lord of the harvest,

kami’y nananalangin, nawa’y biyayaan mo kami ng mas maraming pang bokasyon para sa pagka-saserdote at itinalagang buhay.

 

call forth vocations to the priesthood and consecrated life

mula sa aming sariling diyosesis at mga pamilya.

 

from our diocese and our families.

Udyokin mo kami, Panginoon, lalo na ang mga kabataan para hangaan at tularan si Kristo, na aming Walang Hanggang Dakilang Saserdote,

 

Inspire men to imitate Christ the Eternal High Priest

at para sila’y taos-pusong maglingkod sa iyong simbahan.

 

in sacrificial service to Your Church.

Pukawin at pasiklabin mo ang kanilang mga puso

 

Move the hearts of men and women

upang sila’y magkaroon ng lakas para i-alay ang kanilang sarili sa iyo ng buong-buo

 

to offer themselves wholly to You

sa pamamagitan ng pagtugon sa buhay kahirapan, kalinisang-puri, at pagsunod sa Diyos.

 

in poverty, chastity, and obedience.                                      

Ipadala mo sila bilang iyong mga ganap na manggagawa para sa iyong Dakilang Ani.

 

Send them as laborers for Your harvest.

Himukin mo kaming mga tao para tulungan sila sa pamamagitan ng aming mga dasal at alay.

 

Inspire the faithful to support them with prayer and sacrifice.

Nawa’y pagkalooban mo kami ng mga pamilya na banal at bukas sa iyong Dakilang Tawag.

 

Raise up holy families who foster openness to Your call.

Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon.  Amen.

 

We ask this through Christ, Our Lord. Amen.

Maria Imaculada, ipanalangin mo kami.  Mary Immaculate, pray for us.

 

San Tomas More, ipanalangin mo kami.  St. Thomas More, pray for us

 

Santa Elisabet Ann Seton, ipanalangin mo kami.  St. Elizabeth Ann Seton, pray for us.